Eigum við samleið?

418

Heilbrigðisþjónusta á forsendum notenda.

Það kristaltært að við sjálfstæðismenn munum standa vörð um rétt allra landsmanna til að njóta góðrar og öflugrar heilbrigðisþjónustu, óháð búsetu og efnahag.  Heilbrigðiskerfið er mikilvægasti hlekkur velferðar og við erum öll sammála um að ríkisvaldið beri ábyrgð á fjármögnun heilbrigðisþjónustunnar. En við sjálfstæðismenn erum talsmenn þess að kosti fjölbreyttra  rekstrarforma eigi að nýta til þess að ná árangri jafnt  í þjónustu við fólkið og hagkvæmni í rekstri. Þess vegna viljum við skoða meðal annars þann möguleika að sveitarfélög geti tekið við heilsugæslunni og samnýtt heilbrigðis – og félagsþjónustu í nærumhverfi þeirra sem þurfa á þjónustu að halda.  Þjónusta í þína þágu á hvaða aldri sem þú ert.

Það er flestum ljóst að leggja verður áherslu á breytta forgangsröðun varðandi fjárveitingar til endurskipulagningar og uppbyggingar heilbrigðiskerfisins í þágu notenda og með bættu starfsumhverfi og kjörum heilbrigðisstétta. Þrátt fyrir mikilvægi nýbyggingar LSH  veðum við samhliða að horfa til sjúkrahúsa og hjúkrunarheimila  vítt og breytt um landið og gera þeim kleift að veita grunnþjónustu í heimabyggð sem búseta fólks í strjálbýlu landi  kallar á. Heilbrigðiskerfi í þína þágu hvar sem þú býrð.

Eldra fólk og  afkoma þess.

Eignaskattur, sem kallaður hefur verið auðlegðarskattur svo auðveldar sé að réttlæta hann, er bein árás á eldra fólk sem býr í skuldlausum eða skuldlitlum eignum. Og margir eiga ekki annan kost en að stofna til skulda eða selja eignir til að standa skil á skattinum. Þessi tvísköttun er siðferðislega ranglát og ný ríkisstjórn getur ekki vikið sér undan því að afnema þenna skatt.

Þegar illa árar þarf að forgangsraða en þú þarft ekki að vera sammála þeirri forgangsröðun svo mikið er víst. Ég er þeirrar skoðunar að kjaraskerðingar eldra fólks og öryrkja sem settar voru á tímabundnar 2009 hafi verið vanhugsaðar en þær hafa ekki enn verið afturkallaðar en brýnt er að svo verði hið fyrsta. Sömuleiðis tel ég að leiðrétta verði ellilífeyri almanna-trygginga til samræmis við þær hækkanir sem orðið hafa á lægstu launum frá  ársbyrjun 2009.

Í náinni framtíð  er nauðsynlegt að endurskoða greiðslur almannatrygginga í heild sinni út frá þeirri grunnforsendu, að um leið og öllum séu tryggðar lágmarkstekjur til lífsviðurværis verði að gæta þess, að ekki sé dregið úr hvata til sjálfsbjargar og möguleikum eldra fólks til að bæta kjör sín. Eldra fólk á að geta aflað sér atvinnutekna, ef geta og  hæfni er fyrir hendi, án þess að greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins skerðist. Það er samfélaginu dýrmætt að geta notið þekkingar og reynslu eldra fólks og það eykur lífsgæði allra.

Það getur ekki verið sanngjarnt að skattleggja margsinnis afrakstur eldra fólks eins og tíðkast nú með fjármagnstekjuskattinum margfræga og að verðbótaþáttur vaxta valdi skerðingum hjá Tryggingastofnun ríkisins.  Við hljótum að geta sammælst um að eignir eldra fólks eigi að nýtast því sem best á þeirra ævikvöldi en ekki verða tekjustofn stjórnvalda.

Ef þú, ágæti lesandi, ert mér sammála þá eigum við samleið í kosningum þann 27. apríl næst komandi.

Ragnheiður Ríkharðsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi.